สถานที่ติดต่อ

แผนที่การเดินทางมายังกองธุรการ​

ดูแผนที่ขนาดใหญ่      ผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ : nuruddeen.m@psu.ac.th  โทรศัพท์ภายใน 2450

 

กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ที่อยู่
  
181  หมู่ที่ 6  ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
    อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์
    งานสารบรรณ           0-7333-1497
    งานการเงินและบัญชี  0-7331-3173
    งานการเจ้าหน้าที่       0-7331-3142
    งานประชาสัมพันธ์     0-7331-2318
    งานยานยนต์             094-181-9801
    งานพัสดุ                   086-4809-230, 086-4903-772, 0-7334-9341

โทรสาร
    งานสารบรรณ           0-7333-5128, 0-7333-5127
    งานการเงินและบัญชี  0-7333-5128, 0-7333-5127
    งานการเจ้าหน้าที่       0-7333-5128, 0-7333-5127
    งานประชาสัมพันธ์     0-7333-5128, 0-7333-5127
    งานยานยนต์             0-7334-9341
    งานพัสดุ                   0-7334-9341

   

ติดต่อบุคลากร

# ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด E-Mail โทรศัพท์
1 นางสุภาวดี ศิยะพงษ์ ผู้บริหาร งานสารบรรณ supawadee.s@psu.ac.th 1022
2 นางสาววันเพ็ญ วิทยะสุนทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ งานสารบรรณ wanpen.v@psu.ac.th 1023
3 นางธนภรณ์ ปานเดย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ งานการเงินและบัญชี chanjira.p@psu.ac.th 1053
4 นางอิสราภรณ์ รัตนคช บุคลากรชำนาญการพิเศษ งานการเจ้าหน้าที่ israporn.r@psu.ac.th 1040
5 นายนวพงษ์ เพ็ชรอุไร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ งานประชาสัมพันธ์ nawapong.p@psu.ac.th 1034
6 นางธวัลรัตน์ ว่องกมลปฏิญญา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ งานพัสดุ sunanta.p@psu.ac.th 1045
7 นางสาวกาญจนา เอียดเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ งานสารบรรณ kanjana.i@psu.ac.th 1024
8 นางสาวอารมณ์ สมใจนึก นักวิชาการอุดมศึกษา งานสารบรรณ arom.so@psu.ac.th 1023
9 นางนาถยา ปานเกิด พนักงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ nattaya.l@psu.ac.th 1001
10 นางสาวมัลดาอ์ หะยีมะ นักวิชาการอุดมศึกษา งานสารบรรณ malda.h@psu.ac.th 1024
11 นางสาวรอสเม๊าะ มะมิง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ งานการเงินและบัญชี rosmoh.m@psu.ac.th 1057
12 นางประศัย คงทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ งานการเงินและบัญชี parsai.k@psu.ac.th 1055
13 นางสาวพรพรรณ ดิษฐวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี pornpan.di@psu.ac.th 1052
14 นางสาวรัตนา จันทร์นวล นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี ratana.c@psu.ac.th 1052
15 นางอามีเนาะ สัสดีวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี aminoh.sas@psu.ac.th 1053
16 นางสาวสุรีย์วัลย์ มุสิกพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี sureewan.m@psu.ac.th 1050
17 นางสาววริศรา จันทร์แดง นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี warissara.j@psu.ac.th 1052
18 นางสาวนันทิดา ศักรานุกิจ นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี nanthida.s@psu.ac.th 1050
19 นางสาวกาญจนา ไชยรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี kanjana.c@psu.ac.th 1054
20 นายวุฒิพงษ์ เทพพิทักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี wuttipong.t@psu.ac.th 1052
21 นายวัชรพล เกษตรสิน พนักงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี viriyha.ka@psu.ac.th 1057
22 นางสาวซารีฮะห์ มะดือเระ พนักงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี sareehah.m@psu.ac.th 1056
23 นางสาวปภัชญา สุวรรณคีรี พนักงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี papatchaya.s@psu.ac.th 1054
24 นางดวงเดือน บุญพิพัฒน์ พนักงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี duangduan.b@psu.ac.th 1056
25 นางสาวจิระกานต์ เกิดเมฆ พนักงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี jirakan.k@psu.ac.th 1052
26 นางอนงค์ หนูเรือง บุคลากรชำนาญการพิเศษ งานการเจ้าหน้าที่ anong.n@psu.ac.th 1041
27 ว่าที่ร้อยตรี นูรุดดีน มูลทรัพย์ นักวิชาการอุดมศึกษา งานการเจ้าหน้าที่ nuruddeen.m@psu.ac.th 1044
28 นายสรธร อุคติ นิติกร งานการเจ้าหน้าที่ soradhorn.o@psu.ac.th 1043
29 นางซูรียะห์ โลหะสัณห์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ งานประชาสัมพันธ์ sureeya.l@psu.ac.th 1030
30 นางปารีด๊ะ หมันหลิน ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน งานประชาสัมพันธ์ paridah.j@psu.ac.th 1031
31 นางสาวฐิติมา พงศ์นวเลิศปัญญา พนักงานบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ thitima.po@psu.ac.th 1031
32 นางสาวเบญจมาศ ฉุ้นประดับ พนักงานบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ benchamat.c@psu.ac.th 1031
33 นายวชีระ แวมิง พนักงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ wachera.w@psu.ac.th 1032
34 นายณัฐวุฒิ อ่อนภักดี วิศวกร งานยานยนต์ nattawut.o@psu.ac.th 1035, 086-271-5611
35 นายณัฐพล อุ่นอก พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 งานยานยนต์ nuttapol.u@psu.ac.th 1035, 089-879-2686, 081-540-8555
36 นางสาวอุษชญา จินดารัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานยานยนต์ penpicha.j@psu.ac.th 1035, 094-181-9801
37 นายสมศักดิ์ ต้นตระกูลเกียรติ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 งานยานยนต์ somsak.t@psu.ac.th 1035, 085-893-4479
38 นายสุนทร คงจันทร์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1 งานยานยนต์ sonthon.k@psu.ac.th 1035, 083-186-3404
39 นายนรเศรษฐ์ สุขาเขิน พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 งานยานยนต์ sumparn.s@psu.ac.th 1035, 083-654-5947
40 นายสุรัน มาสิก พนักงานขับรถยนต์ งานยานยนต์ suran.m@psu.ac.th 1035, 081-599-4770
41 นายนิกร หนักแดง พนักงานขับรถยนต์ งานยานยนต์ nikorn.n@psu.ac.th 1035, 085-640-5839
42 นายเจษฎา แดงประดับ พนักงานขับรถยนต์ งานยานยนต์ chaedsada.d@psu.ac.th 1035, 093-575-2762
43 นายสินประทุม จิตมานะ พนักงานขับรถยนต์ งานยานยนต์ sinprathum.g@psu.ac.th 1035, 089-738-6429
44 นายพิริยะ คงทน พนักงานขับรถยนต์ งานยานยนต์ piriya.k@psu.ac.th 1035, 090-231-2626
45 นายประสิทธิ์ ยาแก้ว พนักงานขับรถยนต์ งานยานยนต์ prasit.y@psu.ac.th 1035, 083-168-7556
46 นายวีรพงค์ พลนารุด พนักงานขับรถยนต์ งานยานยนต์ veerapong.p@psu.ac.th 1035, 088-784-3695
47 นายวรวิทย์ แก้วน้อย พนักงานขับรถยนต์ งานยานยนต์ worawit.k@psu.ac.th 1035, 081-157-6459
48 นายภูวนนท์ เภาสุวรรณ พนักงานขับรถยนต์ งานยานยนต์ phuwanoon.p@psu.ac.th 1035, 093-674-9354
49 นายกนกศักดิ์ ไชยสุวรรณ์ พนักงานขับรถยนต์ งานยานยนต์ kanoksak.c@psu.ac.th 1035, 09-9701-4348
50 นายมนวัฒน์ ไชยชาติ พนักงานขับรถยนต์ งานยานยนต์ monwat.c@psu.ac.th 1035, 06-5021-3510
51 นางณัฐิณี พรหมประสิทธิ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ งานพัสดุ nutthtnee.p@psu.ac.th 1048
52 นางปุณิกา เผือกน้อย นักวิชาการพัสดุชำนาญการ งานพัสดุ busaporn.p@psu.ac.th 1047
53 นางสุภาพร พรหมจันทร์ พนักงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ supaporn.pr@psu.ac.th 1047
54 นางสิริวรรณ สุขแก้ว พนักงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ siriwan.su@psu.ac.th 1048
55 นายวราวุฒิ ศรีวิไล นักวิชาการอุดมศึกษา งานพัสดุ waravut.s@psu.ac.th 1046