ยินดีต้อนรับสู่ องค์กรแห่งความสุข กองธุรการ
"การนำแนวคิดการสร้างสุขและเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรม"
>> เกี่ยวกับโครงการ <<
>> รายงานการจัดโครงการ <<


HAPPY BODY
มีสุขภาพดี
HAPPY HEART
น้ำใจงาม
HAPPY SOCIETY
สังคมดี
HAPPY RELAX
ผ่อนคลาย
HAPPY BRAIN
ใฝ่รู้
HAPPY SOUL
มีคุณธรรม
HAPPY MONEY
ปลอดหนี้
HAPPY FAMILY
ครอบครัวดี