ประวัติความเป็นมา

โครงร่างองค์กร (Organization Profile)

ลักษณะองค์กร
      เป็นหน่วยงานสนับสนุนระดับกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่ขับเคลื่อนสนับสนุนการบริหารจัดการภารกิจของวิทยาเขตปัตตานี ให้ดำเนินภารกิจ ในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2522 โดยประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2522

หน้าที่ความรับผิดชอบ
       รับผิดชอบในการสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินภารกิจในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การบริหารบุคคล การเงินและงบประมาณ การจัดซื้อ/จัดจ้าง การประชาสัมพันธ์ การให้บริการยานพาหนะ การประชุม/พิธีการ และการบริหารจัดการ ด้านเอกสาร โดยดำเนินงานตามภารกิจข้างต้น และประสานงานให้บริการกับทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย คณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยไปสู่สาธารณะ โดยมีหน่วยงานในสังกัดรวม 6 งาน คือ

  1. งานสารบรรณ
  2. งานการเจ้าหน้าที่
  3. งานการเงินและบัญชี
  4. งานประชาสัมพันธ์
  5. งานพัสดุ
  6. งานยานยนต์