เชิญเข้าร่วมกิจกรรมแต่งหน้าทำผมอย่างง่าย และน้ำสับปะรด และใบโหรพาใน วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2558

โครงการ/กิจกรรม: กิจกรรมเมนูล้างพิษพิชิตโรค
                            กิจกรรมแต่งหน้าทำผมอย่างง่าย และน้ำสับปะรด และใบโหรพา
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
วันที่: 20 พฤษภาคม 2015
เวลา: 13.00 - 15.00 น.
สถานที่: ห้องโถง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
วิทยากร: ชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง
              นันทิดา ศักรานุกิจ
              สุนันท์ พันธ์ศรี
              ชอุ่ม ไชยรีย์
              ทองคำ พงศ์พัฒนะพฤกษ์
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ เว็บไซต์ http://happyworkplace.pn.psu.ac.th

วันหมดอายุข่าว: 

พุธ, 20 พฤษภาคม 2558

ผู้ประกาศข่าว: 

นูรุดดีน มูลทรัพย์

หมวดหมู่ข่าว: