สำรวจผู้สนใจใช้งานโปรแกรม Tell Me More ปีการศึกษา 2558

เรียน บุคลากรสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

              ตามที่มหาวิทยาลัย  ได้ดำเนินการจัดสรรบัญชีผู้ใช้โปรแกรม Tell Me More ให้กับบุคลากร สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี  ในปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และในปีการศึกษา 2558 ได้รับการจัดสรรบัญชีผู้ใช้มาใหม่ จำนวน 201 บัญชี เพื่อฝึกทักษะในการใช้งาน (Placement Test) แล้วจึงเข้าใช้ระบบด้วยการฝึกฝนด้วยตนเองตามบทเรียนที่ได้รับ และทำการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress Test) เมื่อผ่านการใช้งานมาแล้วอย่างน้อย 50 ชั่วโมง 

              เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอสำรวจรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ที่สนใจใช้งานโปรแกรม Tell Me More ในปีการศึกษา 2558 ตามแบบฟอร์มที่แนบ โดยส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบ Microsoft Excel  ทาง  E-Mail ว่าที่ร้อยตรี นูรุดดีน มูลทรัพย์ (nuruddeen.m@psu.ac.th)  ภายใน
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เพื่อดำเนินการเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ต่อไป

(เอกสารอ้างอิง)

 

วันหมดอายุข่าว: 

พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2558

ผู้ประกาศข่าว: 

ว่าที่ร้อยตรี นูรุดดีน มูลทรัพย์

หมวดหมู่ข่าว: