รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยง)

 

 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 1) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 1) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 2) ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  PDF icon Download
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 1) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2557 (ครั้งที่ 2) ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2557 (ครั้งที่ 1) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 2) ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 1) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 1) ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 2) ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 1) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2553 (ครั้งที่ 1) ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2552 (ครั้งที่ 1) ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2551 (ครั้งที่ 1) ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2550 (ครั้งที่ 1) ณ วันที่ 30 กันยายน 2550