ผู้อำนวยการกอง / หัวหน้างาน

ผู้อำนวยการกองธุรการวิทยาเขตปัตตานี


นาง สุภาวดี ศิยะพงษ์
MRS. SUPAWADEE SEYAPONG
ผู้บริหาร
supawadee.s@psu.ac.th


หัวหน้างานสารบรรณ


นางสาว วันเพ็ญ วิทยะสุนทร
MISS WANPEN VITTAYASOUNTRON
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
wanpen.v@psu.ac.th 
หัวหน้างานการเงินและบัญชี


นาง ธนภรณ์ ปานเดย์
MRS. THANAPORN PANDAY
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
chanjira.p@psu.ac.th
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่


นาง อิสราภรณ์ รัตนคช
MRS. ISARAPORN RATTANAKOCH
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
isaraporn.r@psu.ac.th
 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


นาย นวพงษ์ เพ็ชรอุไร
MR. NAWAPONG PETCH-U-RAI
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
nawapong.p@psu.ac.th
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานยานยนต์​


นาย ณัฐวุฒิ  อ่อนภักดี
MR. NATTAWUT ONPAKDEE
วิศวกร
nattawut.o@psu.ac.th
หัวหน้างานพัสดุ


นาง ธวัลรัตน์ ว่องกมลปฏิญญา
MRS. TAWANRAT WONGKAMONPATINYA
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
sunanta.p@psu.ac.th