Happy Workplace กิจกรรม วจนธรรม : กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี

วันที่จัดกิจกรรม/โครงการ: 

พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2558

สถานที่ ณ : 

ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

หมวดหมู่ภาพ: