โครงการ "Lean Follow Up"เพื่อติดตามโครงการ Lean ของหน่วยงาน และทบทวนความเข้าใจในแนวคิดและหลักการ

วันที่จัดกิจกรรม/โครงการ: 

พุธ, 18 พฤษภาคม 2559

สถานที่ ณ : 

ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ "Lean Follow Up"เพื่อติดตามโครงการ Lean ของหน่วยงาน และทบทวนความเข้าใจแนวคิด หลักการของการผลิตแบบ Lean ว่าสามารถวิเคราะห์สรุปปัญหา กำหนดจุดปรับปรุงและวางแผนปรับปรุง Future VSM เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง วันที่ 18 พฤษภาคม 2559