บุคลากรกองธุรการฯ เข้าร่วมปั่นจักรยานในโครงการปั่นเพื่อน้อง

วันที่จัดกิจกรรม/โครงการ: 

อาทิตย์, 19 มีนาคม 2560

สถานที่ ณ : 

ม.อ.ปัตตานี - หาดตะโละกาโปร์ อําเภอยะหริ่ง

บุคลากรกองธุรการฯ เข้าร่วมปั่นจักรยานในโครงการปั่นเพื่อน้อง เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้ผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการแก่สังคมมาเป็นเวลา 50 ปี 
มีเส้นทางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีไปยังหาดตะโละกาโปร์อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีระยะทาง ไป-กลับ 36 กิโลเมตร
พร้อมทั้งรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากรใช้จักรยาน เพื่อลดมลภาวะทางอากาศและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
มีประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดปัตตานีร่วมใจปั่นจักรยานเพื่อน้องเป็นจำนวนมาก

หมวดหมู่ภาพ: