นโยบายกองธุรการ

นโยบายกองธุรการ คือ แนวทางที่ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินภารกิจของกองธุรการ ดังนี้

 
  1. ขับเคลื่อนภารกิจด้วยระบบประกันคุณภาพ
  2. กอง/งานจัดทำ TOR ของบุคลากรที่สอดคล้องตามภาระงานที่รับผิดชอบ และสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
  3. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง มีประสิทธิภาพ
  4. บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี
  5. ทุกงานขับเคลื่อนการพัฒนางาน หรืองานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง/งาน/ปี
  6. ขับเคลื่อนแผนการจัดการองค์ความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ให้ดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
  7. ถ่ายทอดตัวบ่งชี้เป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคลได้อย่างทั่วถึง
  8. มีมาตรฐานภาระงานของทุกงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของทุกงานอย่างต่อเนื่อง
  9. ปฏิบัติงานด้วยการบริการเชิงรุกและจิตบริการ
  10. มีการรวบรวมข้อมูลทุกด้านอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน