โครงการพัฒนางานและงานวิจัย

โครงการพัฒนางาน/งานวิจัย ผู้จัดทำ สังกัดงาน ปี
ระบบงานยานยนต์ Version 2 อุษชญา จินดารัตน์, อิศรา วิชัยยุทธ์, สุภาวดี ศิยะพงษ์ งานยานยนต์ 2557
ระบบใบเสร็จค่าธรรมเนียบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 นันทิดา ศักรานุกิจ งานการเงินและบัญชี 2557
ระบบใบเสร็จค่าธรรมเนียบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 นันทิดา ศักรานุกิจ งานการเงินและบัญชี 2556
ระบบใบเสร็จ One Stop Service นันทิดา ศักรานุกิจ งานการเงินและบัญชี 2556
งานวิจัยสถาบัน ประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะ บุญโชค รัตนรามศรี งานยานยนต์ 2556
ระบบการเดินทางไปราชการโดยไม่ใช้เงิน คณะผู้จัดทำ งานการเจ้าหน้าที่ 2555
คู่มือการขอบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ สุนันท์ พันธิ์ศรี งานการเจ้าหน้าที่ 2555
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดโครงการฝึกอบรม อนงค์ หนูเรือง งานการเจ้าหน้าที่ 2555
ระบบการเดินทางไปราชการ คณะผู้จัดทำ งานการเงินและบัญชี 2555
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กาญจนา เอียดเจริญ งานสารบรรณ 2555
ระบบจัดจ้างผ่าน internet คณะผู้จัดทำ งานพัสดุ 2554
งานวิจัยสภาพปัจจัยเชิงสาเหตุในการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของข้าราชการ สุนันท์ พันธิ์ศรี งานการเจ้าหน้าที่ 2554
ฐานข้อมูลวารสารศรีตรัง Online ซูรียะห์ โลหะสัณห์ งานประชาสัมพันธ์ 2554
การพัฒนาระบบการเดินทางไปราชการ CoP การเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี 2554
งานวิจัย การทำผิดวินัยของข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีระหว่าปี 2532- 2552 ศุภชาต อังแสงธรรม งานการเจ้าหน้าที่ 2554
โครงการจัดรวมหน้าจอในระบบใบเสร็จรับเงิน บันทึก สารพร งานการเงินและบัญชี 2553
โครงการไดอารี่ชี้นำงาน อิสราภรณ์ รัตนคช งานการเจ้าหน้าที่ 2553
โครงการฐานข้อมูลธนาคารภาพ นวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์ 2553
โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ บันทึก สารพร งานประชาสัมพันธ์ 2553
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ประสบการณ์การทำงานด้านเอกสาร คณะผู้จัดทำ งานสารบรรณ 2553
โครงการโปรแกรมเขียนเช็คจ่ายเงินรายได้ บันทึก สารพร งานการเงินและบัญชี 2553
โครงการการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อวยชัย โอชโร งานสารบรรณ 2553
โครงการ PR JUNIOR นักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ฐิติมา พงศ์นวเลิศปัญญา งานประชาสัมพันธ์ 2553
โครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (สร้างสายใย) ซูรียะห์โลหะสัณห์ งานประชาสัมพันธ์ 2553