รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน KPIs

# รายงานประจำปีการประกันคุณภาพ ครั้งที่ ปีงบประมาณ
1 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 1 2561
2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 1) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 1 2560
3 ปกหน้า สารบัญ 1 2558
4 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน กองธุรการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 1 2558
5 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน งานพัสดุ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 1 2558
6 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน งานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 1 2558
7 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน งานการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 1 2558
8 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน งานยานยนต์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 1 2558
9 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน งานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 1 2558
10 ปกหน้า สารบัญ 1 2557
11 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 1 2557
12 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 1 2557
13 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 1 2557
14 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 1 2557
15 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 1 2557
16 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 1 2557
17 ปกหน้า สารบัญ 1 2556
18 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 1 2556
19 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 1 2556
20 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 1 2556
21 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 1 2556
22 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 1 2556
23 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 1 2556
24 ปกหน้า สารบัญ 1 2555