รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน KPIs

# รายงานประจำปีการประกันคุณภาพ ครั้งที่ ปีงบประมาณ
1 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 2 2560
2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 1) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 2 2559
3 ปกหน้า สารบัญ 2 2558
4 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กองธุรการ 2 2558
5 รายงานผลการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน กองธุรการ 2 2558
6 รายงานผลการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน งานพัสดุ 2 2558
7 รายงานผลการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน งานการเงินและบัญชี 2 2558
8 รายงานผลการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน งานการเจ้าหน้าที่ 2 2558
9 รายงานผลการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน งานยานยนต์ 2 2558
10 รายงานผลการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน งานประชาสัมพันธ์ 2 2558
11 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน กองธุรการ 2 2558
12 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน งานพัสดุ 2 2558
13 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน งานการเงินและบัญชี 2 2558
14 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน งานการเจ้าหน้าที่ 2 2558
15 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน งานยานยนต์ 2 2558
16 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน งานประชาสัมพันธ์ 2 2558
17 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน งานสารบรรณ 2 2558
18 ปกหน้า สารบัญ 2 2557
19 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 2 2557
20 -- รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 2557
21 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 2557
22 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 2557
23 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 2557
24 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 2557
25 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 2557
26 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 2557
27 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 2557
28 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 2557
29 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 2557
30 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 2557
31 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 2557
32 ปกหน้า สารบัญ 2 2556
33 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 2 2556
34 -- รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 2556
35 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 2556
36 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 2556
37 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 2556
38 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 2556
39 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 2556
40 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 2556
41 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 2556
42 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 2556
43 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 2556
44 รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 2556
45 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 2 2556