ผลการประเมินความพึงพอใจ

สรุปผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของกองธุรการ ประจำปีการศึกษา: 2556
หน่วยงาน ผลการประเมิน เทียบเกณฑ์เป็นร้อยละ ประจำปีการศึกษา
งานสารบรรณ 4.03 80.60 2556
งานการเงินและบัญชี 4.17 83.40 2556
งานการเจ้าหน้าที่ 3.84 76.60 2556
งานประชาสัมพันธ์ 4.00 80.00 2556
งานยานยนต์ 3.39 67.80 2556
งานพัสดุ 4.01 80.20 2556
กองธุรการ (ค่าเฉลี่ยรวม) 3.91 78.10 2556
สรุปผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของกองธุรการ ประจำปีการศึกษา: 2555
หน่วยงาน ผลการประเมิน เทียบเกณฑ์เป็นร้อยละ ประจำปีการศึกษา
งานสารบรรณ 4.23 84.60 2555
งานการเงินและบัญชี 4.14 82.80 2555
งานการเจ้าหน้าที่ 3.65 72.27 2555
งานประชาสัมพันธ์ 3.95 79.00 2555
งานยานยนต์ 3.93 78.60 2555
งานพัสดุ 3.85 77.00 2555
กองธุรการ (ค่าเฉลี่ยรวม) 3.96 79.17 2555
สรุปผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของกองธุรการ ประจำปีการศึกษา: 2554
หน่วยงาน ผลการประเมิน เทียบเกณฑ์เป็นร้อยละ ประจำปีการศึกษา
งานสารบรรณ 3.84 76.80 2554
งานการเงินและบัญชี 3.84 76.80 2554
งานการเจ้าหน้าที่ 3.68 73.60 2554
งานประชาสัมพันธ์ 3.75 75.00 2554
งานยานยนต์ 3.83 76.60 2554
งานพัสดุ 3.74 74.80 2554
กองธุรการ (ค่าเฉลี่ยรวม) 3.78 75.60 2554
สรุปผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของกองธุรการ ประจำปีการศึกษา: 2553
หน่วยงาน ผลการประเมิน เทียบเกณฑ์เป็นร้อยละ ประจำปีการศึกษา
งานสารบรรณ 3.90 78.00 2553
งานการเงินและบัญชี 3.79 75.80 2553
งานการเจ้าหน้าที่ 3.57 71.40 2553
งานประชาสัมพันธ์ 3.89 77.80 2553
งานยานยนต์ 3.72 74.40 2553
งานพัสดุ 3.76 75.20 2553
กองธุรการ (ค่าเฉลี่ยรวม) 3.76 75.20 2553