อัตรากำลังของกองธุรการวิทยาเขตปัตตานี

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 รวมทั้งสิ้น 60 คน ดังนี้