บุคลากรกองธุรการวิทยาเขตปัตตานี

งานสารบรรณ
# ภาพถ่าย ชื่อ - นามสกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง E-Mail โทรศัพท์
1 นางสุภาวดี ศิยะพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) ผู้บริหาร supawadee.s@psu.ac.th 1022
2 นางสาววันเพ็ญ วิทยะสุนทร พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ wanpen.v@psu.ac.th 1023
3 นางสาวกาญจนา เอียดเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ kanjana.i@psu.ac.th 1024
4 นางสาวอารมณ์ สมใจนึก พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการอุดมศึกษา arom.so@psu.ac.th 1023
5 นางนาถยา ปานเกิด พนักงานเงินรายได้ พนักงานบริหารทั่วไป nattaya.l@psu.ac.th 1001
6 นางสาวมัลดาอ์ หะยีมะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการอุดมศึกษา malda.h@psu.ac.th 1024
งานการเงินและบัญชี
# ภาพถ่าย ชื่อ - นามสกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง E-Mail โทรศัพท์
7 นางธนภรณ์ ปานเดย์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ chanjira.p@psu.ac.th 1053
8 นางสาวรอสเม๊าะ มะมิง ข้าราชการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ rosmoh.m@psu.ac.th 1057
9 นางประศัย คงทอง พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ parsai.k@psu.ac.th 1055
10 นางสาวพรพรรณ ดิษฐวงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี pornpan.di@psu.ac.th 1052
11 นางสาวรัตนา จันทร์นวล พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี ratana.c@psu.ac.th 1052
12 นางอามีเนาะ สัสดีวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี aminoh.sas@psu.ac.th 1053
13 นางสาวสุรีย์วัลย์ มุสิกพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี sureewan.m@psu.ac.th 1050
14 นางสาววริศรา จันทร์แดง พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี warissara.j@psu.ac.th 1052
15 นางสาวนันทิดา ศักรานุกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี nanthida.s@psu.ac.th 1050
16 นางสาวกาญจนา ไชยรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี kanjana.c@psu.ac.th 1054
17 นายวุฒิพงษ์ เทพพิทักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี wuttipong.t@psu.ac.th 1052
18 นายวัชรพล เกษตรสิน พนักงานเงินรายได้ พนักงานบริหารทั่วไป viriyha.ka@psu.ac.th 1057
19 นางสาวซารีฮะห์ มะดือเระ พนักงานเงินรายได้ พนักงานบริหารทั่วไป sareehah.m@psu.ac.th 1056
20 นางสาวปภัชญา สุวรรณคีรี พนักงานเงินรายได้ พนักงานบริหารทั่วไป papatchaya.s@psu.ac.th 1054
21 นางดวงเดือน บุญพิพัฒน์ พนักงานเงินรายได้ พนักงานบริหารทั่วไป duangduan.b@psu.ac.th 1056
22 นางสาวจิระกานต์ เกิดเมฆ พนักงานเงินรายได้ พนักงานบริหารทั่วไป jirakan.k@psu.ac.th 1052
งานการเจ้าหน้าที่
# ภาพถ่าย ชื่อ - นามสกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง E-Mail โทรศัพท์
23 นางอิสราภรณ์ รัตนคช ข้าราชการ บุคลากรชำนาญการพิเศษ israporn.r@psu.ac.th 1040
24 นางอนงค์ หนูเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) บุคลากรชำนาญการพิเศษ anong.n@psu.ac.th 1041
25 ว่าที่ร้อยตรี นูรุดดีน มูลทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการอุดมศึกษา nuruddeen.m@psu.ac.th 1044
26 นายสรธร อุคติ พนักงานมหาวิทยาลัย นิติกร soradhorn.o@psu.ac.th 1043
งานประชาสัมพันธ์
# ภาพถ่าย ชื่อ - นามสกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง E-Mail โทรศัพท์
27 นายนวพงษ์ เพ็ชรอุไร พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ nawapong.p@psu.ac.th 1034
28 นางซูรียะห์ โลหะสัณห์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ sureeya.l@psu.ac.th 1030
29 นางปารีด๊ะ หมันหลิน พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน paridah.j@psu.ac.th 1031
30 นางสาวฐิติมา พงศ์นวเลิศปัญญา พนักงานเงินรายได้ พนักงานบริหารทั่วไป thitima.po@psu.ac.th 1031
31 นางสาวเบญจมาศ ฉุ้นประดับ พนักงานเงินรายได้ พนักงานบริหารทั่วไป benchamat.c@psu.ac.th 1031
32 นายวชีระ แวมิง พนักงานเงินรายได้ พนักงานทั่วไป wachera.w@psu.ac.th 1032
งานยานยนต์
# ภาพถ่าย ชื่อ - นามสกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง E-Mail โทรศัพท์
33 นายณัฐวุฒิ อ่อนภักดี พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกร nattawut.o@psu.ac.th 1035, 086-271-5611
34 นายณัฐพล อุ่นอก ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 nuttapol.u@psu.ac.th 1035, 089-879-2686, 081-540-8555
35 นางสาวอุษชญา จินดารัตน์ พนักงานเงินรายได้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป penpicha.j@psu.ac.th 1035, 094-181-9801
36 นายสมศักดิ์ ต้นตระกูลเกียรติ ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 somsak.t@psu.ac.th 1035, 085-893-4479
37 นายสุนทร คงจันทร์ ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1 sonthon.k@psu.ac.th 1035, 083-186-3404
38 นายนรเศรษฐ์ สุขาเขิน ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 sumparn.s@psu.ac.th 1035, 083-654-5947
39 นายสุรัน มาสิก พนักงานเงินรายได้ พนักงานขับรถยนต์ suran.m@psu.ac.th 1035, 081-599-4770
40 นายนิกร หนักแดง พนักงานเงินรายได้ พนักงานขับรถยนต์ nikorn.n@psu.ac.th 1035, 085-640-5839
41 นายเจษฎา แดงประดับ พนักงานเงินรายได้ พนักงานขับรถยนต์ chaedsada.d@psu.ac.th 1035, 093-575-2762
42 นายสินประทุม จิตมานะ พนักงานเงินรายได้ พนักงานขับรถยนต์ sinprathum.g@psu.ac.th 1035, 089-738-6429
43 นายพิริยะ คงทน พนักงานเงินรายได้ พนักงานขับรถยนต์ piriya.k@psu.ac.th 1035, 090-231-2626
44 นายประสิทธิ์ ยาแก้ว พนักงานเงินรายได้ พนักงานขับรถยนต์ prasit.y@psu.ac.th 1035, 083-168-7556
45 นายวีรพงค์ พลนารุด พนักงานเงินรายได้ พนักงานขับรถยนต์ veerapong.p@psu.ac.th 1035, 088-784-3695
46 นายวรวิทย์ แก้วน้อย พนักงานเงินรายได้ พนักงานขับรถยนต์ worawit.k@psu.ac.th 1035, 081-157-6459
47 นายภูวนนท์ เภาสุวรรณ พนักงานเงินรายได้ พนักงานขับรถยนต์ phuwanoon.p@psu.ac.th 1035, 093-674-9354
48 นายกนกศักดิ์ ไชยสุวรรณ์ พนักงานเงินรายได้ พนักงานขับรถยนต์ kanoksak.c@psu.ac.th 1035, 09-9701-4348
49 นายมนวัฒน์ ไชยชาติ พนักงานเงินรายได้ พนักงานขับรถยนต์ monwat.c@psu.ac.th 1035, 06-5021-3510
งานพัสดุ
# ภาพถ่าย ชื่อ - นามสกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง E-Mail โทรศัพท์
50 นางธวัลรัตน์ ว่องกมลปฏิญญา พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ sunanta.p@psu.ac.th 1045
51 นางณัฐิณี พรหมประสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ nutthtnee.p@psu.ac.th 1048
52 นางปุณิกา เผือกน้อย พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ busaporn.p@psu.ac.th 1047
53 นางสุภาพร พรหมจันทร์ พนักงานเงินรายได้ พนักงานบริหารทั่วไป supaporn.pr@psu.ac.th 1047
54 นางสิริวรรณ สุขแก้ว พนักงานเงินรายได้ พนักงานบริหารทั่วไป siriwan.su@psu.ac.th 1048
55 นายวราวุฒิ ศรีวิไล พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการอุดมศึกษา waravut.s@psu.ac.th 1046