วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
         เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการบริการเชิงรุก ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ทันสมัย

พันธกิจ
        1. ดำเนินการสนับสนุนและประสานงานการบริหารจัดการภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
        2. ส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
        3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการเชิงรุก
        4. สนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ