ขออภัยในความไม่สะดวก

-- เว็บไซต์กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี อยู่ระหว่างปรับปรุง --

ติดต่อ


นาง ธวัลรัตน์ ว่องกมลปฏิญญา หมายเลขโทรศัพท์ 5150
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองธุรการวิทยาเขตปัตตานี

งานการเงินและบัญชี

# ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
1 นาง ธนภร ปานเดย์ (หัวหน้างาน) 5100
2 นางสาว จิระกานต์ เกิดเมฆ 5101
3 นาง ดวงเดือน บุญพิพัฒน์ 5102
4 นางสาว ปภัชญา สุวรรณคีรี 5103
5 นาย วัชรพล เกษตรสิน 5104
6 นางสาว กาญจนา ไชยรัตน์ 5105
7 นางสาว ซารีฮะห์ มะดือเระ 5106
8 นางสาว นันทิดา ศักรานุกิจ 5107
9 นางสาว พรพรรณ ดิษฐวงค์ 5108
10 นางสาว รัตนา จันทร์นวล 5109
11 นางสาว วริศรา จันทร์แดง 5110
12 นาย วุฒิพงษ์ เทพพิทักษ์ 5111
13 นางสาว สุรีย์วัลย์ มุสิกพันธุ์ 5112
14 นางสาว อามีเนาะ สัสดีวงศ์ 5113
15 นาย วุฒิพงษ์ เทพพิทักษ์ 5111
16 นางสาว รอสเม๊าะ มะมิง 5114
17 นาง ประศัย คงทอง 5115
18 นางสาว ศศิประภา เพ็ชรดี 5116

งานการเจ้าหน้าที่

# ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
1 นางสาว นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง (หัวหน้างาน) 5120
2 นาง อนงค์ หนูเรือง 5121
3 นางสาว ภาวิณี วุ่นดี 5122
4 นาย สรธร อุคติ 5123
5 นาย อารอฟัต ดอเล๊าะ 5124

งานประชาสัมพันธ์

# ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
1 นาย นวพงษ์ เพ็ชรอุไร (หัวหน้างาน) 5130
2 นางสาว ฐิติมา พงศ์นวเลิศปัญญา 5131
3 นางสาว เบญจมาศ ฉุ้นประดับ 5132
4 นาง ซูรียะห์ โลหะสัณห์ 5133
5 นาง ปารีด๊ะ หมันหลิน 5134
6 นาย วชีระ แวมิง 1032

งานพัสดุ

# ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
1 นาง ธวัลรัตน์ ว่องกมลปฏิญญา (หัวหน้างาน) 5140
2 นาง สิริวรรณ สุขแก้ว 5141
3 นาง สุภาพร พรหมจันทร์ 5142
4 นาย วราวุฒิ ศรีวิไล 5143
5 นาง ณัฐิณี พรหมประสิทธิ์ 5144
6 นาง ปุณิกา เผือกน้อย์ 5145

งานสารบรรณ

# ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
1 นางสาว วันเพ็ญ วิทยะสุนทร (หัวหน้างาน) 5151
2 นางสาว กาญจนา เอียดเจริญ 5152
3 นางสาว มัลดาอ์ หะยีมะ 5155
4 นางสาว อารมณ์ สมใจนึก 5104
5 นางสาว ตัสนีม บากา 5155
6 นาง นาถยา ปานเกิด 5809

งานยานยนต์

# ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
1 นายณัฐวุฒิ อ่อนภักดี (หัวหน้างาน) 1035
2 บุคลากรงานยานยนต์ 1035-1036