1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา (ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, ภาษาเกาหลี) ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 31,500 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาภาษามลายู จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

5.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอินโดนีเซีย จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563