ม.อ.ปัตตานีได้รับการประเมินผลการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ในระดับดี

ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2564

 

          

               วิทยาเขตปัตตานีส่งประเมินผลการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ปี 2564 จำนวน11 หมวด ได้รับผลในระดับดี 9 หมวด ปานกลาง 2 หมวด

              ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน วิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยของไทยต้องเข้ารับการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย นั้น มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ก็ได้เข้ารับการประเมินเป็นปีแรก สำหรับวิทยาเขตปัตตานีได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่มีคะแนนสูงกว่าทุกวิทยาเขต โดยหัวข้อที่ผ่านเกณฑ์ในระดับดีได้แก่ AD การบริหารจัดการองค์กร ,EC1กลไกสนับสนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ,EC2 การดำเนินงานด้านการเงินและการกระจายรายได้โดยตรงสู่สังคม , SC1 ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี ,EN1 การจัดการขยะและน้ำเสีย ,EN3 อาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ,EN5การอนุรักษ์พลังงาน ,ER1 ระบบการเรียนรู้และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และ ER3 การวิจัยส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และข้อที่ได้คะแนนปานกลางมี2 ข้อคือ SC2 สิทธิ เสรีภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม และ SC3 การพิจารณาใช้บริการทางธุรกิจที่สังคมให้การยอมรับ

              ส่วนหัวข้อที่วิทยาเขตเลือกไม่ประเมินในปีแรกได้แก่ EN2 การลดและดูดซับเรือนกระจก , EN4 คมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม , EN6 การจัดการน้ำ ,EN7 การอนุรักษ์ระบบนิเวศน และ ER2 หลักสูตรการพัฒนาความรู้การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะได้ส่งเข้าประเมินในปีต่อไป

              จากผลการประเมินและผ่านเกณฑ์ในระดับดีในรอบนี้ ก็เนื่องจากบุคลากรทุกท่านได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้วิทยาเขตปัตตานีเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน มหาวิทยาลัยจึงขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน ที่ทุ่มเททำงานอย่างมีประสิทธิภาพจนมีผลสัมฤทธิ์อย่างที่ปรากฏ.

10 ปี ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุข่าวประชาสัมพันธ์
ท่านสามารถสืบค้นข่าวที่ผลิตโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติได้ที่
http://memorandum.pn.psu.ac.th/index_dis.php