คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 11  อัตรา ดังนี้ 

1. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านพลศึกษา (เลขที่อัตรา 3351) ครั้งที่ 3 จำนวน 1 อัตรา
2. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 อัตรา
3. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเคมี 3488 (ครั้งที่8) จำนวน 1 อัตรา
4. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3747 (ครั้งที่ 8)จำนวน 1 อัตรา
5. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์สาขาการประถมศึกษา 2227 (ครั้งที่ 5)จำนวน 1 อัตรา
6. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ (ครั้งที่ 10)จำนวน 1 อัตรา
7. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ครั้งที่ 10) จำนวน 1 อัตรา
8. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ครั้งที่ 10)จำนวน 1 อัตรา
9. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ครั้งที่ 12)จำนวน 1 อัตรา
10. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเอกชีววิทยา (ครั้งที่ 10)จำนวน 1 อัตรา
11. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา (ครั้งที 12)จำนวน 1 อัตรา