ความเป็นมา


         ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 304 ง วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง การกำหนดวิทยาเขต และการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
และตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในส่วนงานประเภทนโยบายและบริหาร ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการและสนับสนุนภารกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับการเป็นสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี อันจะนำไปพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ โดยมีภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงมีประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในส่วนงานประเภทนโยบายและบริหาร ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการและสนับสนุนภารกิจ จึงได้กำหนดให้ศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ  ขึ้นตรงต่อสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี