บุคลากร

หัวหน้าศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ

นายนวพงษ์ เพ็ชรอุไร

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
(หัวหน้าศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ)
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

นางปารีด๊ะ หมันหลิน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางซูรียะห์ โลหะสัณห์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวฐิติมา พงศ์นวเลิศปัญญา

พนักงานบริหารทั่วไป

นายรีดูวัน ยีเฮ็ง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ฝ่ายกิจการนานาชาติ

นายสุรเดช ทองบุญชู

นักวิชาการอุดมศึกษา

นางสาวห้องขวัญ อ่องวุฒิวัฒน์

นักวิชาการอุดมศึกษา

นายมูฮำหมัด มาซอ

นักวิชาการอุดมศึกษา