ภารกิจ


      ภารกิจ รับผิดชอบด้านการสื่อสารของมหาวิทยาลัยให้ประชาคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรับทราบ  และประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันทางการศึกษานานาชาติ เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย