ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ

          สืบเนื่องจากserverฐานข้อมูลธนาคารภาพชำรุด https://pr.pn.psu.ac.th/picturebank/
ทำให้ข้อมูลสูญหาย งานประชาสัมพันธ์ จึงย้ายserverมาใช้ที่วิทยาเขตหาดใหญ และขณะนี้่กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหา จึงขออภัยในความไม่สะดวก
ธนาคารภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก่อตั้งมากว่า 40 ปี มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน สะสมเกียรติภูมิไว้มากมาย พัฒนาการของมหาวิทยาลัยหลากหลายเรื่องที่ควรถูกจดจารจารึกและเผยแพร่ แต่หากขาดการบันทึก จัดเก็บ และสืบค้นอย่างเป็นระบบ ประวัติศาสตร์และเกียรติภูมิก็จะถูกลืมเลือนไป
งานประชาสัมพันธ์ กองธุรการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำโครงการฐานข้อมูลธนาคารภาพขึ้น เพื่อจัดเก็บภาพถ่ายที่ควรถูกจดจารบันทึกเอาไว้ อย่างเป็นระบบในรูปของ DIGITAL และให้บริการสืบค้นในระบบสารสนเทศ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแพร่หลาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษา
2. เพื่อจัดเก็บภาพถ่ายที่สำคัญ ๆ ไว้อย่างเป็นระบบ
3. เพื่อให้บริการไฟล์ภาพสำคัญ ๆ สำหรับใช้ในโอกาสต่าง ๆ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
2. ผู้อำนวยการกองธุรการ

คณะกรรมการดำเนินงาน
1. นายนวพงษ์ เพ็ชรอุไร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
2. นางสาวฐิติมา พงศ์นวเลิศปัญญา พนักงานบริหารทั่วไป กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ฉุ้นประดับ พนักงานบริหารทั่วไป กรรมการและเลขานุการ

ผู้ที่มีภาพถ่าย ที่ประสงค์จะเผยแพร่ในฐานข้อมูลธนาคารภาพเป็นวิทยาทาน
กรุณาแจ้งความจำนงได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โทร.073-312318 หรือโทร.ภายในที่ 1030
หรือส่งทาง e-mailได้ที่ pr.pattani@g.psu.ac.th

การนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปใช้เพื่อการใดๆ ควรมีการอ้างอิงแหล่งที่มา เว็บเคาน์เตอร์
 เผยแพร่เมื่อ 09 / 04 / 2553
webmaster
: nawapong.p@psu.ac.th
กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 073-312318 หรือ 0-73313928-45
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
ปรับปรุง 1/ 03 / 2565