| งานประชาสัมพันธ์ กองธุรการ

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง : "Our Soul is for the Benefit of Mankind".


วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

E-mail:pr.pattani@g.psu.ac.th

www.pn.psu.ac.th

ISSN 0859-9734


ฉบับที่
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 44 ฉบับเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 18/08/2564

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 44 ฉบับเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 06/07/2564

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 43 ฉบับเดือนธันวาคม 2563-กุมภาพันธ์2564

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 29/04/2564

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 43 ฉบับเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2563

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 03/09/2563

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 43 ฉบับเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 22/06/2563

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 42 ฉบับเดือนธันวาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 20/03/2563

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 42 ฉบับเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2562

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 03/01/2563

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 01/04/2562

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 05/03/2562

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 41 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2561

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 10/01/2562

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 41 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2561

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 05/01/2562

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 41 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2561

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 05/02/2562

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 41 ฉบับที่ 9 กันยายน 2561

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 12/12/2561

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 41 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2561

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 12/11/2561

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 41 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2561

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 31/10/2561

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 41 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2561

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 23/08/2561

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 41 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2561

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 23/07/2561

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 เมษายน 2561

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 19/06/2561

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2561

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 25/05/2561

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 25/04/2561

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 10/03/2561

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 40 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2560

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 29/01/2561

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 40 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2560

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 29/12/2560

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 40 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2560

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 30/11/2560

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 40 ฉบับที่ 9 กันยายน 2560

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 27/10/2560

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 40 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2560

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 14/09/2560

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 40 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2560

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 21/08/2560

     
     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 40 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2560

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 04/08/2560

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 40 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2560

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 11/07/2560

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 เมษายน 2560

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 12/06/2560

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2560

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 15/05/2560

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 24/03/2560

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 06/03/2560

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 39 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2559

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 02/02/2560

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 39 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2559

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 30/12/2559

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 39 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2559

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 13/12/2559

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 39 ฉบับที่ 9 กันยายน 2559

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 04/11/2559

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 39 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2559

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 03/10/2559

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 39 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2559

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 03/10/2559

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 39 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2559

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 22/07/2559

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 39 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2559

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 24/06/2559

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 เมษายน 2559

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 19/05/2559

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2559

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 08/04/2559

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 22/03/2559

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 23/02/2559

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 38 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2558

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 19/01/2559

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 38 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2558

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 30/12/2558

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 38 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2558

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 09/11/2558

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 38 ฉบับที่ 9 กันยายน 2558

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 12/10/2558

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 38 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2558

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 28/08/2558

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 38 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2558

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 22/07/2558

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 38 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2558

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 26/06/2558

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 38 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2558

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 12/06/2558

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 38 ฉบับที่ 4 เมษายน 2558

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 14/05/2558

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2558

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 07/04/2558

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 27/02/2558

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 22/01/2558

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 37 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2557

อ่านทั้งฉบับ

อ่านในรูปแบบe-book

สารบัญ

update 25/12/2557

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 37 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2557

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

update 09/12/2557

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 37 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2557

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

update 24/10/2557

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 37 ฉบับที่ 9 กันยายน 2557

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

update 08/09/2557

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 37 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2557

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

update 28/08/2557

     

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 37 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2557

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

update 23/07/2557

     

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 37 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2557

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

update16/07/2557

     

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 37 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2557

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

update12/06/2557

     

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 เมษายน 2557

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

update01/05/2557

     

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2557

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

update02/04/2557

     

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

update24/03/2557

     

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม 2557

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

update20/02/2557

     

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 36 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2556

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

update22/01/2557

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 36 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2556

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

update23/12/2556

     

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 36 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2556

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

update08/11/2556

     

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 36 ฉบับที่ 9 กันยายน 2556

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

update03/10/2556

     

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 36 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2556

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

update29/08/2556

     

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 36 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2556

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

update24/07/2556

     

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 36 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2556

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

update08/06/2556

     

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 36 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2556

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

update 29/05/2556

     

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 เมษายน 2556

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

     

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2556

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

     

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

     

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 มกราคม 2556

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 35 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2555

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 35 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2555อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ
     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 35 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2555   

อ่านทั้งฉบับ


สารบัญ
     
     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 35 ฉบับที่ 9 กันยายน 2555   

อ่านทั้งฉบับ


สารบัญ
     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 35 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2555

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 35 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2555

 

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 35 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2555   
อ่านทั้งฉบับ


สารบัญ
     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 35 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2555   

อ่านทั้งฉบับ


สารบัญ
     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 เมษายน 2555   

อ่านทั้งฉบับ


สารบัญ
     
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2555   

อ่านทั้งฉบับ


สารบัญ
 
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555   

อ่านทั้งฉบับ


สารบัญ

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม 2555   

อ่านทั้งฉบับ


สารบัญ

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 34 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2554   

อ่านทั้งฉบับ


สารบัญ

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 34 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2554  
 
อ่านทั้งฉบับ


สารบัญ

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 34 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2554   

อ่านทั้งฉบับ


สารบัญ

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 34 ฉบับที่ 9 กันยายน 2554   

อ่านทั้งฉบับ


สารบัญ

วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 34 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2554   

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ
 
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 34 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2554อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

 
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 34 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2554   


อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

 
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 34 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2554   

อ่านทั้งฉบับ


สารบัญ
 
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 เมษายน 2554   


อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

 
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2554   


อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

 
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

 
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม 2554  


อ่านทั้งฉบับ


สารบัญ
 
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 33 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2553  


อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

 
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 33 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2553   

อ่านทั้งฉบับ


สารบัญ
 
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 33 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2553   

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ
 
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 33 ฉบับที่ 9 กันยายน 2553   


อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ

 
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 33 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2553   

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ
 
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 33 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2553   

อ่านทั้งฉบับ


สารบัญ
 
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 33 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2553   

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ
 
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 33 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2553   

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ
 
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 เมษายน 2553   

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ
 
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2553   

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ
 
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553   

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ
 
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม 2553   

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ
 
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 32 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2552   

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ
 
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 32 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2552   

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ
 
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 32 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2552   

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ
 
วารสารข่าวศรีตรัง ปีที่ 32 ฉบับที่ 9 กันยายน 2552   

อ่านทั้งฉบับ

สารบัญ
 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
E-mail:pr.pattani@g.psu.ac.th

https://administration.pn.psu.ac.th/sritrangonline/page.html
ISSN 0859-9734

Webmaster :sureeya.l@psu.ac.th

ปรับปรุง ณ 03 มกราคม 2563 ,28 สิงหาคม 2557